Bkav eDict - Từ điển tra nhanh, Từ điển, Tra nhanh